องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
   ภาพถ่าย ลานกีฬา สนามกีฬา ในตำบลเพื่อใช้ในการแข่งขั...
  รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลุมปีสกิน ประจำปีง...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้