องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมระบบน้ำประปา
และไฟฟ้าสาธารณะ อบต.นาโสม

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอน้ำอุปโภค-บริโภค Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง