องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
กองคลัง
 


นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา
 


ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวบุญเรือน  นิลประภา

นางสาวจามรี  ทับทุ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
เจ้าพนักงานพัสดุ-ว่าง-

นางเทวิกา  สังขีด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้