องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร
 


นายสมทรง  ช้างชนะ
 


นายก อบต.นาโสม
โทร:081-9949894
 
นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม


นายสุวรรณ  กรทอง
รองนายก อบต.นาโสม
โทร:089-2393947


รองนายก อบต.นาโสม
โทร:080-1098578
นายอำนาจ  คงสว่าง


เลขานุการนายก อบต.นาโสม
โทร:089-2040171