องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร
 


นายสมทรง  ช้างชนะ
 


นายก อบต.นาโสม
 
นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม


นายสุวรรณ  กรทอง
รองนายก อบต.นาโสม


รองนายก อบต.นาโสม
นายอำนาจ  คงสว่าง


เลขานุการนายก อบต.นาโสม