องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่ว
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.นาโสม [ 12 ม.ค. 2565 ]33
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาโสม ประจำปี2565แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาโสม ประจำปี2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]32
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในระบบ Eplan nacc [ 12 ม.ค. 2565 ]31
4 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 10 ม.ค. 2565 ]31
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]29
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 ม.ค. 2565 ]26
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2565 ]28
8 มาตรการผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]29
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]29
10 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ [ 10 ม.ค. 2565 ]27
11 มาตรฐานการรักษาวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 10 ม.ค. 2565 ]27
12 นโยบายไม่รับของขวัญ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]34