องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
สภาอบต.
 


นายสมเดช  ปรีชานนท์
 


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
 
นายสิงห์โต ดวงสุดา


นางสาวทศพร เดชรักษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมนายสรพงษ์ เกิดโภคา นางสาวญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
นายหลอด แสงคำ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่1
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่2
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่2นางสังเวียน หงส์อ่อน
นายทองปาน กระจังทอง
นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่3
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่4
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่4นายอำนาจ นำมะโนสิทธิ์
นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
นายศักดิ์ชาย ช่างภัคดี
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่5
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่5
สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่6