วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รายนางบุญชู ปิ่นขำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนางวิเชียร ผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง