วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งเต็นท์ โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างย้ายอาคารเอนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง