วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9575 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3251 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง