องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวทศพร เดชรักษา  


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
 


-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


นางสาวทศพร เดชรักษา

นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรศักดิ์  ป้องโส
นางสาวทศพร เดชรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม