องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติตามว.89 [ 1 มิ.ย. 2564 ]25
2 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 01-46 [ 29 เม.ย. 2564 ]25
3 คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 47-92 [ 29 เม.ย. 2564 ]23
4 คู่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 เม.ย. 2564 ]24
5 คู่มือ การฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสำหรับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]23
6 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e - GP [ 28 เม.ย. 2564 ]25
7 คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ) [ 28 เม.ย. 2564 ]24
8 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ) [ 28 เม.ย. 2564 ]23
9 คู่มือประชาชน ( ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ) [ 28 เม.ย. 2564 ]24
10 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]24
11 รายงานผลการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัย ปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]23
12 รายงานผลการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัย [ 25 ส.ค. 2563 ]23
13 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 1-30 [ 27 ก.ค. 2563 ]24
14 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 31-60 [ 27 ก.ค. 2563 ]22
15 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 61-90 [ 27 ก.ค. 2563 ]23
16 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 91-120 [ 27 ก.ค. 2563 ]22
17 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจักทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกคร หน้า 121-153 [ 27 ก.ค. 2563 ]23
18 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2564 ของ อปท. [ 22 ก.ค. 2563 ]23
19 รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]23
20 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 พ.ย. 2562 ]23
 
หน้า 1|2