องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]6
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่2) [ 13 พ.ค. 2564 ]4
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 13 พ.ค. 2564 ]4
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 13 พ.ค. 2564 ]3
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการศึกษา [ 13 พ.ค. 2564 ]3
6 ายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานสาธารณสุข [ 13 พ.ค. 2564 ]3
7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานเคหะและชุมชน [ 13 พ.ค. 2564 ]4
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 13 พ.ค. 2564 ]3
9 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 13 พ.ค. 2564 ]3
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการเกษตร [ 13 พ.ค. 2564 ]4
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการพาณิชย์ [ 13 พ.ค. 2564 ]3
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานงบกลาง [ 13 พ.ค. 2564 ]3
13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 13 พ.ค. 2564 ]3
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]3
15 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]3
16 ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]3