องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
สำนักปลัด
 


นางสาวทศพร เดชรักษา
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
 

นางสาวทศพร เดชรักษา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริวรรณ บุตรทัน
นางสาวดาราพร  โพนเงิน
นางสาวธัญญเนษฐ์  พูนนิกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(ว่าง)
นายเอนก  ดวงสุดา
นายจำปา  ปาสีวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์นายพิเชฐ  ช้างชนะ
นายอภิวัฒน์  อุบลครุฑ นางสาวสุนิษา  คล้ายแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานผลิตน้ำประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางดอกอ้อ  เสาแก่น นายมนตรี  เจือทอง
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง