องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
สำนักปลัด 


นางสาวทศพร เดชรักษา
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
 

นายชยน พูนสง่า


หัวหน้าสำนักปลัดนางศิริวรรณ บุตรทัน
นางสาวดาราพร  โพนเงิน
นายภาณุ มุ่งโป่งกลาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์
นายเอนก  ดวงสุดา
นายจำปา  ปาสีวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์นายพิเชฐ  ช้างชนะ
นายอภิวัฒน์  อุบลครุฑ นางสาวสุนิษา  คล้ายแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานผลิตน้ำประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางดอกอ้อ  เสาแก่น นายมนตรี  เจือทอง
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง