องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ [ 13 พ.ค. 2564 ]24
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง [ 13 พ.ค. 2564 ]25
3 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]24
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]27
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [ 13 พ.ค. 2564 ]27