องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
 
 
 


โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายสมทรง  ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน

2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-12
2022-03-11
2021-09-16
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-18