วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบถ.68-18 สายเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
จ้างติดตั้งเสียงตามสายบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง