วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9575 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง