วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง