วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนางสาวจำเนียร หงษ์อ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
13  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างรถไม่ประจำทาง นำส่งผู้สูงอายุไปรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งหน้าต่างมุ้งลวดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9575 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง