วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำฉากกั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างและเบรกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็คครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง