วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 3703 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดาล (พัฒนาบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รายนางบุญชู ปิ่นขำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนางวิเชียร ผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง