วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9575 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างสำหรับค่าเช่าต่ออายุ www.nasom.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง