วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบฝายตาก้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง