วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3251 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้าง่ทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)