วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของ ศพด.อบต.นาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๙๕๗๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตจ ๒๗๗๙ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง