วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
13  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างรถไม่ประจำทาง นำส่งผู้สูงอายุไปรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งหน้าต่างมุ้งลวดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9575 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง