วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งหอกระจายข่าวและระบบลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง กง 3251 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนางสาวจำเนียร หงษ์อ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง