วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังออกซิเจน) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อสายดับเพลิง จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างต่ออายุเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม www.nasom.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง