วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ ปรับระดับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำสาธารณะ (ข้างกลุ่มบ้านนายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หหอม) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง