วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณกลุ่มบ้านนายสมหมาย กลิ่นผล) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร 977 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ บบ 3703 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง