วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อใบตัดหญ้า โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อตาข่ายประตูฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ทำสนามกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง