วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม,ตรวจเช็คครุภัณฑ์จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฒ ๖๘๕๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อพัสดุบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม,ตรวจเช็คครุภัณฑ์จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร ๙๗๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง