วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลห้ามผ่าน อันตราย ตลิ่งทรุด ถนนทรุด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง