วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม-หนองใหญ่ 7 บ้านนาโสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
26  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างติดตั้งเต็นท์ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับงูเหลือม-เขาสมโภชน์ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขาตำบล 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก