วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างต่ออายุเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม www.nasom.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง