วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังออกซิเจน) จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อสายดับเพลิง จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง