วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อไฟส่องสว่างภายในรถพยาบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๓๗๐๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง