วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ บบ 3703 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง