วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง