วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างติดตั้งเต็นท์ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับงูเหลือม-เขาสมโภชน์ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขาตำบล 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
2  พ.ย. 2564
จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง