วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็คครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโสม-หนองใหญ่ 7 บ้านนาโสม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
26  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง