วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๗๔๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างสำหรับค่าเช่าต่ออายุ www.nasom.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อและอุปกรณ์ประปา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำฉากกั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างและเบรกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง