วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำรางชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบฝายตาก้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง