องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี: www.nasom.go.th
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ยินดีต้อนรับคุณ ตำแหน่ง  
หน้าปัจจุบันของคุณ : หน้าหลัก --> ข้อมูลข่าว [ออกจากระบบ]

เลือกประเภทข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงานป้องกัน ฯ
แบบฟอร์มภาษีและบริการอื่นๆE-Service
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
ป้องกันปราบรามการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
งบการเงินประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การบริหารงานบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระห่วางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ช่องทางการร้องเรียน
รายงานการเงิน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
มาตรการป้องกันการทุจริต
เกร็ดความรู้เรื่องสิทธิสตรีและครอบครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita)
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management
รายงานข้อมูลสถิติผู้บริการ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
หลักเกณฑ์การบริหารฯ และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมน้ำประปา
รายงานการประชุมพนักงาน
รายงานอื่นๆ
สถิติ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่ว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ