การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

 

กำหนดการแจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 

      หมู่ที่ 1 บริเวณ ศูนย์สาธิตการตลาด เวลา 15.00 น.

       หมู่ที่ 2 บริเวณ โรงเรียนวัดเขาตำบล เวลา 13.00 น.

หมู่ที่ 3 บริเวณ ศาลาประชาคม เวลา 14.00 น.

หมู่ที่ 4 บริเวณ ศาลาประชาคม เวลา 11.00 น.

หมู่ที่ 5 บริเวณ ศาลาประชาคม เวลา 10.00 น.

หมู่ที่ 6 บริเวณ ศาลาประชาคม เวลา 09.00 น.