การขึ้นทะเบียนผู้พิการ

คู่มือการขึ้นทะเบียนคนพิการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และการเบิก - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

 

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทรศัพท์ 036-776008

086-0291570