การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทรศัพท์ 036-776008

086-0291570