ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและแผนการปฎิบัตจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60- มี.ค. 61)