รายงานการประชุมสภา

 

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ปี 2560

 บันทึกการายงานรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปี2560

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ปี2560

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม   ปี2560

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปี 2560

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปี2560

 บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  ปี 2560

      บันทึกการรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วสตำบลนาโสม ปี 2560